USD: 0,00
EURO: 0,00
GBP: 0,00

RESMİ İLAN Vİ.NO : 921 (19.09.2018)

RESMİ İLAN Vİ.NO : 921 (19.09.2018)

İHALE İLANI

 

DUVAR PİYANOSU ALIMI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Duvar Piyanosu Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/456171

 

1-İdarenin
a) Adresi : Batı Yerleşkesi Rektörlük Binası 32260 MERKEZ ISPARTA ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
b) Telefon ve faks numarası : 2462111089 – 2462111690
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@sdu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 adet Duvar Piyanosu Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
c) Teslim tarihi : Malın/İşin teslim süresi 30 takvim günüdür. Yüklenici malları, sözleme yapıldıktan sonra 30 gün içerisinde tek parti halinde teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Süleyman Demirel Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Odası
b) Tarihi ve saati : 26.09.2018 – 10:30
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Satış sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi teklif zarfı içerisinde sunulacaktır.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
ISO 9001 Belgesi teklif zarfı içerisinde sunulacaktır..
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teknik şartnameye cevaplarını teklif zarfı içerisinde ihale komisyonuna sunmak zorundadır. İstekliler tarafından teknik şartname madde madde cevaplandırılacaktır. (Teknik şartnamenin kaşe imza yapılarak teknik şartname cevapları şeklinde sunulması kabul edilmeyecektir.) Teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei yazılı olarak ihale komisyonuna sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Süleyman Demirel Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Süleyman Demirel Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 () takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.