USD: 0,00
EURO: 0,00
GBP: 0,00

RESMİ İLAN Vİ.NO: 829 (09.10.2019)

RESMİ İLAN Vİ.NO: 829 (09.10.2019)

T.C.

ISPARTA

  1. İCRA DAİRESİ

2018/11961 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    :

Tapu Kaydı:Isparta Gönen Senirce K Kocaağaç Mevkisinde kain114 parsel sayılı 36.900,00 m2 yüzölçümlü tapu kaydında tarla vasfında taşınmazın Borçluya ait 1/16 hissesi satışa konudur.

Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut Bilirkişi Raporuna göre;Isparta Gönen İlçesi Senirce Köyü sınırlarında doğusu tarla, batısı tarla ve ayaklı sulama kanalı,güneyi elma bahçesi ve hububat tarlası kuzeyinde ise tarla bulunmaktadır.Parsel tarım ve kültür arazisi olup,içinde bir kısmında hububat ekili olduğu, bir kısmının ise tel çit ile çevrili 2-3 yaşında 70-75 adet cevizağırlıklı meyve fidanı dikili olduğu meyve fidanı dikili alan sınırları içinde 1 adet yapı oduğu vetel çit ile çevrili batı sınırında 7 det 20-25 yaşlarında kavak ağacı 1 adet 12-15 yaşlarında kiraz ağacı 2 adet 12-15 yaşlarında kayısı ağacı olduğu örülmüştür. Parsel Killi tınlı bir toprak yapısına sahip düz düze yakındır.Etrafında ağırlık hububat tarlaları yer yer meyve bahçesi bulunmaktadır. Arazi Köye 2-2,5 km mesafede, Isparta-Afyonkarahisar karayoluna 500-600 metre mesafededir. Bölgede sulama için ayaklı kanalların olduğu ancak çalışıp çalışmadığı anlaşılamadığı gibi arazinin sulandığı ile ilgili bir emareye rastlanılmamıştır. Parsel içinde yapılan gözlemde fiili kullanımda parselin hissedarlar tarafından konum olarak paylaşıldığı görülmüştür. Taşınmaz Üzerinde Büyük Ova Koruma şerhi bulunmakta olup, bakanlığın izni olmadan Bitkisel Üretim amacı dışında kullanılamayacağı belirtilmiştir.Ayrıca Taşınmaz üzerinde bulunan ve yukarıda belirtilen yapı yığma tarzında 2 katlı bağ evidir. Ahşap oturma çatı Marsilya Kiremit Kaplıdır.Zemin Katın dışı sıvalıdır. 4,5 mt eninde 8,00 mt boyunda olup, 36,00 m2 yüzölçümlüdür.Zemin Kat Depo alarak kullanılmakta 1. katta büyük bir oda ve banyosu vardır. Odanın Tabanı Laminat Kaplı olup, banyonun duvarları 1 mt seramik kaplıdır. Odanın kenarında mutfak olup, tezgahı mermerdir. Kat Girişi çelik kapıdır. Doğramalar ahşap olup, soba ile ısınma sağlanmaktadır. Odanın önünde açı teras olup, yaklaşık 20-25 seneliktir.

İmar Durumu             : Isparta Gönen Belediye Başkanlığı nın 15.02.2019 tarihli imar durumuna ilişkin cevabı yazılarındaTaşınmaz ilçe sınırları içerisinde kaldığı,Belediye Mücavir alan sınırları dışında kaldığı,Senirci Köyü Isparta Belediyesi Mücavir alan sınırları içerisinde kaldığı bildirilmiştir.Isparta İl Özel İdare Müdürlüğünün 01.10.2019 gün ve E.12492 sayılı yazıları uyarınca imar planı ya da köy yerleşik alan içerisinde yer almadığı belirtilmiştir.

Yüzölçümü                  : 36.900 m2 ( hisseli taşınmazın tamamıdır.1/16 hissesi satışa konudur. )

Kıymeti                        : 48.317,87 TL

KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler    : 16.07.2018 tarih ve 1064 yevmiye sayı ile Bu parsel Büyük ova koruma alanında olup, bu beyan ile                                                      birlikte satışı yapılacaktır.

  1. Satış Günü : 04/12/2019 günü 11:00 – 11:05 arası
  2. Satış Günü : 30/12/2019 günü 11:00 – 11:05 arası

Satış Yeri                      : KUTLUBEY MAHALLESİ ÖĞRETMENEVİ KARŞISI ESKİ ADLİYE BİNASI                                                                                ZEMİN KAT İCRA DAİRELERİ İHALE SALONU MERKEZ/ISPARTA ———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindekiTR 91 000 1500 1580 072 9049 3472 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisinde ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halinde ihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK’nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.

3- Tahliye işlemleri için “taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur.” hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- İİK ‘nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

7 – Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/11961 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/10/2019

 

 

    Zekai DÖNMEZ

İcra Müdür Yardımcısı

32115