USD: 0,00
EURO: 0,00
GBP: 0,00

RESMİ İLAN Vİ.NO: 474 (07.07.2020)

RESMİ İLAN Vİ.NO: 474 (07.07.2020)

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

ISPARTA BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
MUHTELİF GIDA ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/340575

 

1-İdarenin
a) Adı : ISPARTA BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : KUTLUBEY MİMAR SİNAN 1 32100 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
c) Telefon ve faks numarası : 2462116000 – 2462120869
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : MUHTELİF GIDA ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : VII KISIM (100 ) KALEM MUHTELİF GIDA ALIMI ( BAHARAT& KURU GIDA – EKMEK – ET & TAVUK – İÇECEK – PASTANE ÜRÜNLERİ – SÜT & SÜT ÜRÜNLERİ – ŞARKÜTERİ)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (ATATÜRK PARKI )
ç) Süresi/teslim tarihi : İhale konusu mallar; sözleşme süresi olan 130 ( yüz otuz ) takvim günü içinde Isparta Belediyesi İşletme Müdürlüğünün gösterdiği kafe mutfağına yüklenici tarafından pey der pey teslimi gerçekleştirecektir . İdare ihtiyaçlarını günlük talepler halinde yapacak olup; istenen ürünler aynı gün içerisinde işletmenin mutfağına teslim edilecektir.İşin başından sonuna kadar aynı parti numaralı ürünlerin teslimi yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin taraflarca imza edildiği günü takip eden günden

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.07.2020 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ISPARTA BELEDİYESİ İHALE BİRİMİ
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekli adına düzenlenen 5996 sayılı kanun gereği il /ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğünden  alınan “işletme kayıt belgesi “

III. Kısım ( Et ve Tavuk ) ürünleri listesinde bulunan malzemeler 5996 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler ile Türk Gıda Kodeksine uygun olacaktır. TSE standartlarına ve Türk Gıda Kodeksine uygun, Tarım ve Orman Bakanlığı izni ile üretilmiş olmalıdır.   5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine dair kanun kapsamındaki ürünler için “Veteriner Kesim Raporu” verilmelidir ” hükümlerine dikkat ederek istekliler tekliflerini hazırlamalı ve mal teslimi esnasında  bu belgeler idareye sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
I.Kısım…IV.Kısım … VI.Kısım…VII.Kısım Muhtelif Gıda  için teklif edilecek  malzemelerin  ticari markaları  ( bilinen ve kullanımı yaygın olan  markalar ve teknik şartnamede beliritlen şartlar dikkate alınarak ) teklifleri ekinde açıkça belirtilecek ve sözleşmeden sonra mal tesliminde de bu belirtilen ürüler teslim edilecektir.  

 

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.