USD: 0,00
EURO: 0,00
GBP: 0,00

RESMİ İLAN Vİ.NO : 405 (02.06.2020)

RESMİ İLAN Vİ.NO : 405 (02.06.2020)

UYGULAMA TEKNİK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI MALZEME ALIMI İŞİ (5 KISIM) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/268784

 

1-İdarenin
a) Adı : YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : Bahçelievler Mahallesi 102. Cadde No:24 ISUBÜ Rektörlük Yerleşkesi B. Blok 32200 Bahçelievler ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
c) Telefon ve faks numarası : 2462283000 – 2462283006
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI MALZEME ALIMI İŞİ (5 KISIM)
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1. KISIM: İNŞAAT MALZEMESİ: 40 Kalem 2. KISIM: DEMİRBAŞ VE HIRDAVAT MALZEMESİ: 144 Kalem 3. KISIM: ELEKTRİK TESİSAT MALZEMESİ: 116 Kalem 4. KISIM: MEKANİK TESİSAT MALZEMESİ: 300 Kalem 5. KISIM: GÜBRE VE TOHUMLAR: 10 Kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı
ç) Süresi/teslim tarihi : Malzemeler işin süresi içinde tek seferde alınacaktır. Malzemenin tesliminde gecikilen her takvim günü için teslimi istenen malzemelerin bedelinin bindebiri oranında gecikme cezası uygulanır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme tarihi işe başlama tarihi olarak kabul edilecektir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.06.2020 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Toplantı Odası
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Teknik Şartname içeriğinde istenen Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ait belgeler idareye sunulmalıdır/gönderilmelidir.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Her bir kısımda belirlenmiş, ürünler/mallar Teknik Şartname içeriğinde aranan standartlara uygun olmalıdır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İstekliler teklif ettikleri mallar/ürünler için teknik şartnameye uygun olduğunu gösteren yazılı açıklamalarını her bir kısım için sunacaklardır. Teklif edilen makine ve teçhizatın teknik şartnamede belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla teknik şartnameye uygunluk yazısı ile birlikte ürünün detaylı teknik özelliklerini gösteren orijinal fotoğraflı katalog veya istekli tarafından şartnameye uygun olarak hazırlanmış tanıtım materyallerinin ihale öncesinde idareye sunulması zorunludur. Hazırlanmış tüm eğitim ve alıştırma kitapları Türkçe ve/veya İngilizce (onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte) olarak istekliler tarafından ihale öncesinde idareye sunulmalıdır. (Katolog veya diğer dökümanlar, CD veya DVD olarak da idareye sunulabilir.)
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.