USD: 0,00
EURO: 0,00
GBP: 0,00

RESMİ İLAN Vİ.NO: 385 (10.05.2019)

RESMİ İLAN Vİ.NO: 385 (10.05.2019)

KİTAP SATIN ALINACAKTIR

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

565 Kalem Yabancı Dilde Kitap Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası      : 2019/211181

1-İdarenin

 1. a) Adresi :Doğu Yerleşilesi Çünür MERKEZ ISPARTA ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
 2. b) Telefon ve faks numarası : 2462113570 – 2462370862
 3. c) Elektronik Posta Adresi : kütüphane@sdu.edu.tr

ç) İhale dokuman mm görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-lhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 565 Kalem 565 Kalem Yabancı Dilde Kitap Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yeri : SDÜ Kütüphaneye Dokümantasyon Daire Başkanlığı
 2. c) Teslim tarihi : Malın/İşin teslim süresi 90 takvim günüdür. Malın/İşin teslim süresi 90 taksim günüdür. Sözleşme imzalanmasını takip eden 90 gün içerisinde yüklenici teslimi gerçekleşecektir.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : SDÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Doğu Kampüsü 32260 ISPARTA
 2. b) Tarihi ve saati : 24.05.2019- 11:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından meslekî ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı SDÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Doğu Kampüsü 32260 ISPARTA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanım satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SDÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Satın Alma Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 () takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.