USD: 0,00
EURO: 0,00
GBP: 0,00

RESMİ İLAN Vİ.NO: 369 (07.05.2019)

RESMİ İLAN Vİ.NO: 369 (07.05.2019)

MADENİ YAĞ ALIMI

ISPARTA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MADENİ YAĞ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/216112

 

1-İdarenin
a) Adresi : KUTLUBEY MIMAR SINAN 1 32100 MERKEZ ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
b) Telefon ve faks numarası : 2462116000 – 2462120869
c) Elektronik Posta Adresi : info@isparta.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Çeşitli tür ve miktarda 23 kalem madeni yağ alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Bakım İkmal Birimi
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben yükleniciye ayrıca işe başlama talimatı verilmeyecektir. İhale konusu mallar 30 (otuz) takvim günü içerisinde Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Bakım İkmal Birimi`ne yüklenici tarafından tek seferde veya pey der pey teslim edilecektir .

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ISPARTA BELEDİYESİ ENCÜMEN ODASI
b) Tarihi ve saati : 28.05.2019 – 11:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
 Madeni Yağ İçin ;
* Firmaların teklif ettiği yağların Türkçe  kitapçık şeklindeki katalogları teklif dosyasında bulunacaktır.
* Madeni yağlar şartname eki listesindeki SAE normlarına uyacaktır.

* Firmalar teklif eklerinde, verecekleri madeni yağların performanslarını ( APİ, MB, MİL) ve fiziksel değerlerini belirten, tasdikli belgeleri vereceklerdir. Bu belgeleri ihale dosyası ekinde sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Performansı istenenden düşük olanlar değerlendirilmeyecek, aynı veya yüksek olanlar değerlendirilecektir.

* Firmalar verecekleri yağların isimlerini açıkça belirteceklerdir.

* Teslim edilecek yağlar 2018 Yılı içerisinde imal edilmiş olacaktır.

* Teklifte sunulacak ürünlerin özellikleri ekli teknik  şartnamedeki değerlerin altında olmayacaktır.

* Teklifte belirtilen madeni yağların cinsine göre API ve GL değerleri bir üst sınıf olan yağlar teklif edilebilecektir

AdBlue,  SCR sisteminin işlevini yerine doğru getirmesini güvence altına almak için  DIN V 70070 standardı ve ISO 22241-1 teknik şartnamesine uymalıdır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ISPARTA BELEDİYESİ İHALE BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 110 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 120 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.C.Ziraat Bankası Isparta Mer. Şubesi Isparta Bel. TR 54 0001 0001 3236 3135 7950 05 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ISPARTA BELEDİYESİ GELEN EVRAK BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.