USD: 0,00
EURO: 0,00
GBP: 0,00

RESMİ İLAN Vİ.NO: 294 (03.04.2020)

RESMİ İLAN Vİ.NO: 294 (03.04.2020)

HASIR ÇELİK – YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ ALIMI

ISPARTA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HASIR ÇELİK – YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN :2020/176608

1 -İdarenin

 1. a) Adı : ISPARTA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 2. b) Adresi : KUTLUBEY MİMAR SİNAN 1 32100 MERKEZ ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
 3. c) Telefon ve faks numarası : 2462116000-2462120869

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

 1. a) Adı : HASIR ÇELİK – YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ ALIMI
 2. b) Niteliği, türü ve miktarı : 6 kalem hasır çelik-yüzey sertleştirici-akrilik esaslı kaplama-baskı bet.kalıp ayırıcı malzemesi alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yol Yapım Birimi ve ihtiyaç durumuna göre idarenin belirleyeceği şehir merkezinde çalışma alanı/alanları.

ç) Süresi/teslim tarihi    : Sözleşme süresi içerisinde ihale konusu mal Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yükleniciye önceden bildirilen ihtiyaç durumuna göre partiler halinde Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yol Yapım Birimi ve ihtiyaç durumuna göre idarenin belirleyeceği çalışma alanı/alanları teslim edilecektir. Sipariş verilen her parti aynı gün içerisinde teslim edilecektir.

 1. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanır

3-İhalenin

 1. a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 10.04.2020 – 10:00
 2. b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): ISPARTA BELEDİYESİ ENCÜMEN ODASI
 3. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 5. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir, ihale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 6. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 8. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
 10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 11. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.