USD: 0,00
EURO: 0,00
GBP: 0,00

RESMİ İLAN Vİ.NO: (27.06-03.07.2019)

RESMİ İLAN Vİ.NO: (27.06-03.07.2019)

İLAN
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1. Aşağıda dökümü yazılı olan Mülkiyeti Belediyemize ait İskender Mahallesi tapunun 413 Ada 153 Parsel 4.975,67 M2’lik Gayrimenkulün(Arsa+ 45*36 metre ölçülerinde 1620 m2 yüzölçüme sahip 2 katlı İşyeri)tamamında bulunan işyerinin , 10/05/2019 tarih ve 97 nolu meclis kararına istinaden 10 (on) yıllığına kiraya verilmek üzere 2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesi hükmünce açık artırma usulüyle 09/07/2019 günü saat 14.30’ da ihaleye çıkartılacaktır.
2. İhaleye girebilmek için;
a) İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeleri,(ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde,bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
b) İhaleye katılacak Şahıs veya Şirketler Noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini,
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile, vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,
e) Isparta Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
f)Adli sicil kaydı yoktur belgesi,
3. İstekliler ikametgâh ilmühaberini Belediyeye vermek mecburiyetindedir.
4.İhaleye katılacak şahıs veya şirketler Belediyeye borcu olmadığına dair evrak getireceklerdir.
5.İhale Geçici Teminatını ihale günü saat 12:00’ye kadar yatırılması zorunludur. Yatırılmadığı takdirde ihaleye girecek şahıs veya şirketler hiçbir hak ve taleple bulunamazlar.
6. İhale Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.
7. Bu ihaleye ait Şartname mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir bölümünde görülebilir.
8. Telgrafla veya faksla yapılacak müracaatlar ve postadan gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur
SIRA NO  ADRESİ M2 MUHAMMEN BEDELİ (YILLIK) GEÇİCİ TEMİNAT (%30) İHALE TARİHİ
1 İSKENDER MAH.413 ADA 153 PARSELDE BULUNAN GAYRİMENKUL(ARSA+45*36 METRE ÖLÇÜLERİNDE 1620 M2 YÜZÖLÇÜME SAHİP 2 KATLI İŞYERİ) 4.975,67 195.000,00TL+KDV 58.500 TL 09.07.2019