USD: 0,00
EURO: 0,00
GBP: 0,00

RESMİ İLAN Vİ.NO: 1182 (04.12.2018)

RESMİ İLAN Vİ.NO: 1182 (04.12.2018)

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(ISPARTA) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

ISPARTA İl Jandarma Komutanlığı ve Bağlı Birliklerinin 2019 Yılı İhtiyacı İçin Elektrik Enerjisi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/623978

1-İdarenin

 1. a) Adresi : Davraz Mah. 104 Cadde No:64 32000 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
 2. b) Telefon ve faks numarası : 2462241125-2462241032
 3. c) Elektronik Posta Adresi : ihlkom32@jandarma.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)        : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : ISPARTA İl J.K.lığı ve Bağlı Birliklerinin 2019 Yılı ihtiyacı İçin Elektrik Enerjisi Alımı, 937.203,40 kilovatt

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yerleri : Ayrıntısı ihale dokümanı eki olan Abone Bilgileri çizelgelerinde belirtilmiştir.
 2. c) Teslim tarihi : Yüklenici sözleşmenin imzalanmasını müteakip, sözleşme kapsamında bulunan abonelere enerji nakli her bir abone için mevzuat gereği yerine getirilmesi gereken işlemlerin 31 Aralık 2018 tarihine kadar tamamlanmasını müteakip ekte abone bilgileri verilen hizmet binaları için enerji alımı 01 Ocak 2019 Saat:00.01′ de başlayacak olup, 31 Aralık 2019 saat 24.00’da sona erecektir. Yüklenici mücbir sebep haricinde enerji akışının devamlılığını 1 (bir) Yıl boyunca sağlamakla yükümlüdür.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : Isparta İl Jandarma Komutanlığı
 2. b) Tarihi ve saati : 28.12.2018 -09:00

4.1.2.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.2.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

ihale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: EPDK (Enerji Piyasası Denetleme Kurulu) tarafından yayımlanmış olan Enerji Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğine göre Serbest Tüketici Belgesi sahibi olan idareye elektrik enerjisi satma yetkisi veren; EPDK tarafından düzenlenmiş ve kendilerine verilmiş olan “İlgili Lisanslardan (Üretim Lisansı, Otoprodüktör Lisansı, Otoprodüktör Grubu Lisansı, İletim Lisansı, Toptan Satış Lisansı, Dağıtım Lisansı veya Perakende Satış Lisanslarından) her hangi birisinin aslı veya noter onaylı sureti veya idare tarafından “İdaremizce Aslı Görülmüştür” onaylı sureti teklif ile birlikte sunulacaktır. Bu belgelerden herhangi birini teklifi ile birlikte vermeyen veya usulüne uygun olmayan belge veren istekli teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.2. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.3. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe İlişkin kriter belirtilmemiştir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Isparta İl Jandarma Komutanlığı Lojistik Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Isparta İl Jandarma Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstektiler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 3. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden İtibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 5. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 6. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.