USD: 0,00
EURO: 0,00
GBP: 0,00

RESMİ İLAN Vİ.NO: 1153 (24.11.2018)

RESMİ İLAN Vİ.NO: 1153 (24.11.2018)

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-ISPARTA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ISPARTA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2018/597583

 

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-ISPARTA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : BAHÇELEVLER MAHALLESI Istanbul Caddesi 75 32100 BAHÇELİEVLER ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
c) Telefon ve faks numarası : 2462285300 – 2462285310
ç) Elektronik Posta Adresi : ispartaobm@ogm.gov.tr
d) İhale dokümanının görülebileceği adres : ISPARTA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ ve EKAP
e) İhale dokümanının görülebileceği / görülüp e-imza kullanılarak indirilebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu işin/alımın

a) Adı : ISPARTA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : Motorin (Diğer): 60.000 Lt
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüze ait hizmet ve makam araçları ile İş makinalarına ihtiyaç olan akaryakıt (60.000 lt. Motorin (diğer) Isparta ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SINIRLARI DAHİLİNDE KALAN BURDUR , ISPARTA illeri ile ISPARTA İLİ Keçiborlu, Senirkent(veya Uluborlu) İlçesindeki taşıt tanıma sistemi bulunan akaryakıt istasyonlarından, ve Isparta İl Merkezindeki taşıt tanıma sistemi bulunan akaryakıt istasyonundan, ihtiyacın oluşmasına müteakip günün her saatinde pey der pey alınacaktır. Ancak önceden öngörülemeyen orman yangını zuhur etmesi ve İdarenin talebi halinde yangın mahallinde ya da arazide çalışan arazöz ve iş makinelerine akaryakıt sevkıyatı İdarenin isteği doğrultusunda 7gün/24saat yapılacaktır
ç) Süresi/teslim tarihi : . 01.01.2019 tarihinden itibaren taşıt tanıma sistemi(veya benzeri isimli) ile 7 gün 24 saat 31.12.2019 tarihine kadar peyder pey alınacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.12.2018 – 10:30
b) e-anahtar gönderme zaman aralığı : 17.12.2018 10:30 – 17.12.2018 14:00
c) e-tekliflerin açılacağı tarih ve saat : 17.12.2018 – 14:00
ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Isparta Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası (Bahçelievler Mahallesi 102. cadde No:75 Isparta)
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için e-teklifleri kapsamında standart forma uygun teklif mektubu ve eklerini sunmaları ve geçici teminat ile ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerini karşılayan belgelerine ilişkin bilgileri teklif mektubu ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtmeleri gerekir:
  4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1-İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesini,

2-İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise, teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,

3- İdarenin ihtiyacı olan akaryakıt 31/12/2019 tarihine kadar peyderpey alınacağından isteklinin/isteklilerin kendilerinin veya bağlı oldukları dağıtım ve pazarlama şirketi ya da ana bayiye bağlı Keçiborlu , Senirkent (veya Uluborlu) ilçe sınırları içinde akaryakıt istasyonu/istasyonları bulunduğunu gösterir  belge,

teklifleri kapsamında sunmak zorundadırlar.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanının görülmesi ve indirilmesi:
  İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda beyan usulü ile hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. e-anahtarlar; ihale tarih ve saatinden sonra, e-tekliflerin açılacağı tarih ve saate kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, hizmet/mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir hizmet/mal kalemi miktarı ile bu hizmet/mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan alınacak ve mektuba banka tarafından verilen ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunda belirtilecektir.

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

  12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  13. Diğer hususlar:
  Bu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacak ve ihale teklif fiyatı en düşük geçerli teklif sahibi istekli üzerinde bırakılarak sonuçlandırılacaktır.