USD: 0,00
EURO: 0,00
GBP: 0,00

RESMİ İLAN Vİ.NO: 1111(11.10.2017)

RESMİ İLAN Vİ.NO: 1111(11.10.2017)

 

T.C.

ISPARTA 1 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/606

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı S.S.Gül İki Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı vekili tarafından davalı Mehmet Kiraz aleyhine mahkememizde açılan kamulaştırma davasında;

Dava konusu Isparta ili Merkez ilçesi, Aliköy  Köyü 131 ada 16 nolu parselde kayıtlı taşınmazın tamamının Isparta Belediye Başkanlığı Belediye Encümeninin 17/02/2015 tarih ve 197 sayılı kararı ile davacı S.S.Gül İki Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif Başkanlığı adına kamu yararı kararı gereğince kamulaştırılmasına karar verildiği, davalının hissesinin 2942 Sayılı Kanunun 8. Maddesi gereğince satın alma usullerine göre kamulaştırılmasına karar verilerek işlemlere başlanmış, satınalma usulü gereğince yapılan kıymet taktirini kabul etmeyerek anlaşmazlık tutanağı imzalayan veya çağrıya rağmen görüşmelere katılmayan davalıya karşı 2942 S.K. Hükümleri gereğince taşınmazın kıymetinin tespiti ve S.S.Gül İki Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı adına tescili talebiyle dava ikame edildiği; iş bu dava ile ilgili davacı S.S.Gül İki Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif Başkanlığı adına kamulaştırmaya konu taşınmaz maliği Mehmet Kiraz’ın 2942 S.K.nun 10 ve 14. Maddesi gereğince mahkemece yapılan tebligat gününden, tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davaların S.S.Gül İki Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığına yöneltileceği, idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceğini ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan kurum adına tescil edileceği, hak sahiplerinin bedelin T.C. Isparta Vakıflar Bankası A. Ş. Merkez Şubesine yatırılacağı ve davalının konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini de tebliğ tarihinden itibaren 14 günlük süre içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4 ve 14. Maddesi hükümlerine istinaden ihtar ve ilan olunur.29/09/2017