USD: 5,76
EURO: 6,38
GBP: 7,05

RESMİ İLAN Vİ.NO: 1035 (25.10.2018)

RESMİ İLAN Vİ.NO: 1035 (25.10.2018)

S.D.Ü. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİM. FAK. B BLOK HAVALAN. SANT KAPATILMASI VE BATI YERLEŞKESİNE ÖĞRENCİ GİRİŞ KAPISI YAPILMASI İŞİ

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

S.D.Ü. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİM. FAK. B BLOK HAVALAN. SANT. KAPATILMASI VE BATI YERLEŞKESİNE ÖĞRENCİ GİRİŞ KAPISI YAPILMASI İŞİ yapıl işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası      : 2018/530266

1-İdarenin

 1. a) Adresi :S.D.Ü.YAPI İSL.VE TEK.D.BSK’LIGI BATI YERLEŞKESİ 32260 – ISPARTA MERKEZ/ ISPARTA
 2. b) Telefon ve faks numarası :2462111875 – 2465111877
 3. c) Elektronik Posta Adresi: yitdb@sdu.edu.tr

ç) (hale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a)Niteliği, türü ve miktarı : Güvenlik Kulübesi, Merdiven, Engelli Rampası ve Sundurma               Yapılması

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Yapılacağı yer : S.D.Ü. Batı ve Doğu Yerleşkesi – Merkez/ISPARTA
 2. c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

Ç) İşin süresi:  Yer tesliminden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

3-İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer: S.D.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Batı Yerleşkesi/ISPARTA

b)Tarihi ve saati : 02.11.2018-10:00

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

 1. 1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza Sirküleri

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere

İlgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

San on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede ben iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Gruplarında sayılan (B) ÜST YAPI (BİNA) İŞLERİ III. Grup: Bina İşleri veya (B) ÜST YAPI (BİNA) İŞLERİ III. Grup: Bina İşlerin bakım onarım işleri Benzer İş Olarak kabul edilecektir.

4.4. 2.    Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisi veya İnşaat Yüksek Mühendisi veya Makine Mühendisi veya Makine Yüksek Mühendisi diploması benzer işlere denk sayılacaktır.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Süleyman Demirel Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Veznesine İhale Doküman Bedeli yatırılarak, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından ihale dokümanı temin edilir. Adresinden satın alınabilir.

7.2.İhale teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar S.D.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Batı Yerleşkesi/ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

 1. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 2. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifi, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.